ALGEMENE VOORWAARDEN

Augustus 2022

Biljart Evenementen Nederland

Adres: 

St. Brigittastraat 4b

5242 JG Rosmalen

Email: biljartevenementen@gmail.com

KVK nummer: 72936371

BTW nummer: NL8592.92.162.B01

Artikel 1: Definities.
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanmelden: het aanmelden van Bezoeker op de Portal van BILJART EVENEMENTEN NEDERLAND om gebruik te kunnen maken van de Dienst;
2. Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden BILJART EVENEMENTEN NEDERLAND evenementen/bijeenkomsten – bezoekers;
3. Dienst: de mogelijkheid om, al dan niet tegen betaling, fysieke en/of digitale evenementen  en bijeenkomsten bij te wonen/volgen;
4. Bezoeker: natuurlijk persoon, rechtspersoon of een overheidsorganisatie, die gebruikmaakt van de Dienst;
5. BILJART EVENEMENTEN NEDERLAND: de Kamer van Koophandel, bedoeld in artikel 2 van de Wet op de Kamer van Koophandel;
6. Overeenkomst: overeenkomst tussen BILJART EVENEMENTEN NEDERLAND en Bezoeker;
7. Portal: website van BILJART EVENEMENTEN NEDERLAND, waarop Bezoeker zich kan aanmelden voor de Dienst;
8. Website: www.biljartevenementen.nl.

Artikel 2: Toepasselijkheid.
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, die BILJART EVENEMENTEN NEDERLAND sluit met betrekking tot de Dienst of overeenkomst
2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van een wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. BILJART EVENEMENTEN NEDERLAND en wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst.
1. De overeenkomst met Bezoeker komt tot stand nadat BILJART EVENEMENTEN NEDERLAND de aanmelding van Bezoeker heeft aanvaard. De aanvaarding door BILJART EVENEMENTEN NEDERLAND vindt standaard per e-mail plaats, tenzij de Bezoeker niet over een e-mailadres beschikt. In dat geval vindt de schriftelijke aanvaarding per post  plaats.
2. Als de overeenkomst langs elektronische weg tot stand komt, is Bezoeker zelf verantwoordelijk voor het opslaan en printen van de algemene voorwaarden en de overeenkomst en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen kopie. BILJART EVENEMENTEN NEDERLAND is niet verplicht om de eventueel gearchiveerde overeenkomst voor bezoeker toegankelijk te houden.

Artikel 4: Duur van de overeenkomst.
1. De overeenkomst eindigt van rechtswege na het bezoeken/volgen van of  deelnemen aan het (digitaal) evenement of de bijeenkomst.

Artikel 5: Betaling.
1. Bezoeker is geen entreekosten verschuldigd voor het bezoeken van of deelnemen aan een (digitaal) evenement of bijeenkomst, tenzij anders is overeengekomen of aangekondigd.
2. Indien er wel kosten verschuldigd zijn, geldt een betalingstermijn via de website bestelde tickets. de factuur betaling op
een door BILJART EVENEMENTEN NEDERLAND aangewezen rekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Op het verschuldigde bedrag is btw van toepassing.

Artikel 6: Annulering.
1. Bezoeker dient zijn/haar aanmelding via de website van BILJART EVENEMENTEN NEDERLAND te annuleren. De annulering wordt
door BILJART EVENEMENTEN NEDERLAND per e-mail bevestigd.
2. Voor evenementen/bijeenkomsten waarvoor een betaling verschuldigd is, geldt het volgende.
Bij annulering vanaf Twintig werkdagen voor aanvang Evenement/Seminar of op de dag van het Evenement/ seminar zelf, is deelnemer het volledige deelnemersbedrag verschuldigd. Voor de bepaling van het moment van annulering is de datum van ontvangst van het bericht van annulering beslissend.
3. Voor evenementen/bijeenkomsten waarvoor geen betaling verschuldigd is, geldt dat bezoekers hun aanmelding kosteloos kunnen annuleren en is het eerste lid van toepassing, tenzij anders is overeengekomen/aangekondigd.
4. Het niet verschijnen op het Evenement/ seminar zonder voorafgaande annulering wordt gelijkgesteld aan annulering op de dag van het seminar.
5. Indien Bezoeker niet in staat is om zelf het evenement of de bijeenkomst bij te wonen, is Bezoeker bevoegd een vervanger aan het evenement/de bijeenkomst te laten deelnemen.
6. BILJART EVENEMENTEN NEDERLAND behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname het evenement/de bijeenkomst te annuleren tot vijf werkdagen voor de geplande datum voor het evenement/de bijeenkomst zonder
dat BILJART EVENEMENTEN NEDERLAND gehouden is tot enige schadevergoeding. Bezoeker dan wel de vervanger ontvangt hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien mogelijk wordt bezoeker een passend alternatief geboden.
Als deelnemer hiervan gebruikmaakt wordt het deelnemersbedrag niet terugbetaald.

Artikel 7: Overmacht.
1. BILJART EVENEMENTEN NEDERLAND heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten als zij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten haar invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Onder deze omstandigheden worden onder andere verstaan de omstandigheid dat opdrachtnemers van BILJART EVENEMENTEN NEDERLAND niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, brand, verlies of diefstal van te gebruiken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen, ziekte of verhindering spelers, ook de algemene wet op Covid is van toepassing bij afgelasting van Rijksoverheid wege.
2. BILJART EVENEMENTEN NEDERLAND is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan pas na afloop van deze termijn en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen worden ontbonden.
Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden
of te lijden schade.

Artikel 8: (Persoons)gegevens.
1. In het kader van het gebruik en uitvoering van de Dienst zal BILJART EVENEMENTEN NEDERLAND mogelijk (persoons)gegevens
verwerken. De verwerking van persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke
privacywetgeving. Bezoeker is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door
hem/haar opgegeven (persoons)gegevens.

Artikel 9: Intellectueel eigendom en auteursrechten.
1. Alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op of verbonden zijn met de in het kader van
het evenement/de bijeenkomst verstrekte informatie en/of (werk)materiaal rusten uitsluitend bij
BILJART EVENEMENTEN NEDERLAND of derden. De van BILJART EVENEMENTEN NEDERLAND verkregen informatie en/of (werk)materiaal is uitsluitend bedoeld voor

eigen gebruik van Bezoeker. Het is Bezoeker niet toegestaan de verkregen informatie en/of (werk)

materiaal hierbuiten op enigerlei wijze geheel of ten dele te verveelvoudigen of openbaar te maken,
behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van rechthebbende(n).
2. De auteursrechten, die rusten op het beeld- en of geluidmateriaal in het kader van het (digitale)
evenement/de bijeenkomst berusten bij BILJART EVENEMENTEN NEDERLAND of derden. Op geen enkele wijze worden de
intellectuele eigendomsrechten, waaronder de auteursrechten overgedragen aan Bezoeker.
3. Bezoeker erkent de in eerste en tweede lid genoemde rechten en zal zich van iedere vorm van
inbreuk op deze rechten onthouden op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare boete
van € 500,- voor elke overtreding en elke week dat de overtreding voortduurt, onverminderd het
recht van BILJART EVENEMENTEN NEDERLAND om de werkelijk geleden schade te verhalen op deelnemer.

Artikel 10: Bijzondere bepalingen.
1. Het is Bezoeker niet toegestaan tijdens het betreffende evenement of de bijeenkomst reclame te
maken/verspreiden (waaronder flyeren) van zijn/haar eigen onderneming of andere ondernemingen,
die niet deelnemen aan het betreffende evenement/de bijeenkomst.
2. Voorts dient Bezoeker instructies op te volgen van medewerk(st)ers van BILJART EVENEMENTEN NEDERLAND in het kader van het
evenement/de bijeenkomst.
3. Het niet opvolgen van de bovengenoemde instructies kan leiden tot verwijdering van het
evenement/de bijeenkomst.

Artikel 11: Aansprakelijkheid.
1. Hoewel het evenement/de bijeenkomst, of de in dat kader aangeboden informatie en/of (werk)
materiaal, met de uiterste zorg is samengesteld, aanvaardt BILJART EVENEMENTEN NEDERLAND geen aansprakelijkheid voor schade
van welke aard dan ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen, die
(mede) gebaseerd zijn op de aangeboden informatie uit en/of (werk)materiaal van het evenement/
de bijeenkomst;
2. BILJART EVENEMENTEN NEDERLAND is niet aansprakelijk voor bij Bezoeker ontstane indirecte schade, gevolgschade, gederfde
winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill en schade door bedrijfsstagnatie;
3. BILJART EVENEMENTEN NEDERLAND aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe schade tenzij de wederpartij kan aantonen dat
er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van BILJART EVENEMENTEN NEDERLAND;
4. Voor zover BILJART EVENEMENTEN NEDERLAND aansprakelijk mocht zijn voor enige directe schade, dan is deze aansprakelijkheid
beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar verzekering wordt gedekt;
5. BILJART EVENEMENTEN NEDERLAND is op geen enkele wijze aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van de wederpartij
op het evenement/de bijeenkomst;
6. BILJART EVENEMENTEN NEDERLAND is op geen enkele wijze aansprakelijk voor letselschade en andere schade ontstaan als gevolg
van het handelen of nalaten van anderen dan BILJART EVENEMENTEN NEDERLAND of veroorzaakt door goederen of materialen
van de locatiehouder of de cateraar. Voor genoemde schade is BILJART EVENEMENTEN NEDERLAND alleen aansprakelijk indien haar
opzet of grove nalatigheid valt te verwijten.

Artikel 12: Rechter.
1. Alle geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden of daarmee samenhangende
overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 13: Toepasselijk recht.
1. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
Deze Algemene voorwaarden BILJART EVENEMENTEN NEDERLAND evenementen/bijeenkomsten – bezoekers gelden met ingang van
14 augustus 2022.